top of page
header_5_bg.jpg
Säännöt

Yhdistyksen säännöt
 

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty perustavassa kokouksessa 3.12.2018


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Porin polkupyöräilijät ry ja yhdistyksen kotipaikka on Pori.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-, asioimis- ja virkistyspyöräilijöiden etua sekä edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palveluiden luomista Porin seudulla ja kehittää turvallista pyöräily-ympäristöä. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään pyöräilyn määrää. Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
 

●  antaa pyöräilijöiden etua koskevia kannanottoja ja julkilausumia,

●  tehdä vaikuttamistyötä yhteistyössä eri tahojen kanssa,

●  järjestää pyöräilyaiheisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,

●  tarjota neuvontaa ja koulutusta pyöräilyyn liittyvissä kysymyksissä,

●  harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,

●  järjestää pyöräretkiä ja -lenkkejä sekä pyöräilyaiheisia tapahtumia, kuten valistustilaisuuksia, esittelytilaisuuksia, teemaviikkoja ja iltamia sekä muita samantapaisia tilaisuuksia sekä

●  muilla tavoin kehittää pyöräilykulttuuria. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

●  kerätä jäsenmaksuja ja osallistumismaksuja,

●  harjoittaa vuokraus- ja myyntitoimintaa,

●  järjestää myyjäisiä, illanviettoja, kilpailuja ja huvitilaisuuksia,

●  toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä

●  tehdä talkootyötä

●  vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä

●  omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja toimii niiden hyväksi sekä suorittaa vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosittain syyskokouksen määräämän kannatusmaksun.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon erottamisesta.


5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistys voi myöntää hallituksen jäsenelle eron hänen pyynnöstään.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt enintään vuodeksi kerrallaan ja asettaa tarpeelliset työryhmät.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.


6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sellainen toimihenkilö, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.


7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen hallitukselle jättämisestä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kevät- ja syyskokouksien kokouskutsut on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla internetissä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle. Kokouskutsu voidaan lähettää jäsenille myös sähköisesti. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.


10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kannatus- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 6§ mukaisesti erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle

7. valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) päivää. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Jos

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

yhdistys purkautuu tai lakkautuu, sen varat on luovutettava näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Niiltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

Contact
bottom of page